By Province
 
By City / Town
 
By Suburb
 
 
 
 
 
Roofmen Hermanus
 
 
 
 
Thabazimbi Attorneys and Lawyers
S.J. PIENAAR PROKUREUR / ATTORNEY
S.J. PIENAAR PROKUREUR / ATTORNEY
2 RIETBOKSTREET
THABAZIMBI
Tel : 014 777 1618
Fax : 014 777 1618 / 0866 141 129
Cell : 083 563 8397
Contact : Schalk Pienaar
E-mail : Click Here
Web Address : www.schalkpienaar.net
Fields of Speciality
Aktevervaardiging
Skuldinvorderings
Litigasie
Familiereg
Arbeidsreg
Boedelbeplanning
Taksateursdienste
View Full Details
Ons lewer dienste op feitlik alle regsgebiede reeds sedert 1983, en konsentreer op die Thabazimbi / Northam dorps- en landelike gebied. Ons dienste sluit in aktevervaardiging en eiendomsverwante aangeleenthede, skuldinvorderings (insluitende kredietwet skulde), litigasie (siviel sowel as krimineel), familiereg, arbeidsregtelike aangeleenthede, boedelbeplanning en boedelbereddering. Ons bied ook taksateursdienste.
 
 
 
Tel :
Fax :
Cell :
Contact :
E-mail : Click Here
Web Address : Click Here
Fields of Speciality
 
 
 
 
 
 
 
View Full Details
 
 
 
 
 
 
Supra Private Investigators
 
Bonnox fencing
 
 
 
 
 
 
 
 
  Copyright© Attorneys SA Directory - 2012-2014. All rights Reserved- Designed and hosted by Agri24